Polityka Prywatności (Obowiązuje od 29 czerwca 2012)

POLITYKA PRYWATNOŚCI (OBOWIĄZUJE OD 29 CZERWCA 2012)

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Cushman & Wakefield, Inc., która prowadzi ją w imieniu własnym, spółek z jej grupy, spółek zagranicznych oraz podmiotów stowarzyszonych („C&W”).

Prywatność użytkownika

Firma C&W zdaje sobie sprawę z tego, że użytkownik przekazujący informacje o sobie oczekuje od niej odpowiedzialnego postępowania. Z tego względu firma C&W przyjęła politykę dotyczącą sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony informacji osobistych użytkowników („Polityka Prywatności”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Warunków Korzystania zamieszczonych na stronie www.cushmanwakefield.com/Terms of Use (może ulec zmianie), które regulują zasady dostępu do niniejszej witryny internetowej i korzystania z niej, w tym treści i usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem („Witryna Internetowa”). Korzystając z Witryny Internetowej użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Polityki Prywatności i Warunków Korzystania.

Rodzaj gromadzonych informacji i sposób ich wykorzystywania

Firma C&W może poprosić użytkownika o przekazanie informacji osobistych niezbędnych w przypadku gdy użytkownik dokonuje rejestracji w związku z usługą online, przekazuje informacje w związku z transakcją online lub gdy kontaktuje się z firmą C&W w sprawie jej Witryny Internetowej lub usług. Firma C&W może gromadzić następujące informacje o użytkowniku:

Podczas rejestracji firma C&W prosi użytkownika o podanie informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, nazwa spółki lub pracodawcy, stanowisko w spółce oraz sektor i lokalizacje, które interesują użytkownika. C&W przechowuje te informacje, aby móc rozpoznać użytkowników zarejestrowanych na Witrynie Internetowej. Firma C&W może przechowywać informacje dotyczące preferencji użytkownika, aby móc indywidualnie dostosować ofertę i usługi.

  • Po zarejestrowaniu się użytkownik może brać udział w forach dyskusyjnych, a firma C&W może przechowywać informacje dotyczące użytkownika wynikające z jego udziału w tych forach.
  • W przypadku udziału w konkursie, zapisania się na wydarzenie dla klientów lub inną imprezę promocyjną firma C&W może poprosić użytkownika o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail.
  • Jeżeli poprzez Witrynę Internetową użytkownik podaje informacje osobiste, których firma C&W lub jej partnerzy biznesowi mogą potrzebować na przykład do korespondencji z użytkownikiem, firma C&W będzie wykorzystywać te informacje w tym celu. Na życzenie użytkownika firma C&W nie będzie wykorzystywać tych informacji do kontaktów z nim w przyszłości.
  • Firma C&W wykorzystuje informacje osobiste oraz informacje uzyskiwane z innych źródeł do informowania użytkownika o świadczonych usługach, w celach administracyjnych, marketingowych oraz obsługi klienta, aby treść, usługi i reklamy oferowane przez firmę C&W były dostosowane do potrzeb i zainteresowań użytkownika. W tych celach C&W może przechowywać informacje o użytkowniku przez niezbędny okres czasu. W razie potrzeby firma C&W może w tych celach przekazywać informacje o użytkowniku swoim usługodawcom i agentom. C&W może ujawniać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nakazem sądu właściwej jurysdykcji lub organu kontrolnego, administracyjnego lub regulacyjnego w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim. Ponadto C&W może ujawniać dane osobowe w przypadku połączenia, sprzedaży lub reorganizacji, gdy konieczne będzie przekazanie informacji osobistych osobie trzeciej uczestniczącej w takim procesie.
  • Firma C&W dąży do stałej poprawy treści i funkcjonowania Witryny Internetowej. Z tego względu C&W może monitorować ruch klientów i korzystanie z Witryny Internetowej, aby poprawić jej projekt i układ graficzny oraz zapewniać treść interesującą użytkownika.

Wykorzystywanie plików cookie, web beacon oraz innych narzędzi

Informacje na temat wykorzystywania plików cookie, web beacon oraz innych narzędzi służących monitorowaniu zachowania użytkowników przedstawiono w Polityce dotyczącej plików cookie dostępnej na stronie www.cushmanwakefield.com/cookies-policy (może ulec zmianie).

Wykorzystywanie informacji o użytkowniku w celach marketingowych

Firma C&W może przekazywać informacje o użytkowniku jej spółkom zagranicznym, spółkom z jej grupy i podmiotom stowarzyszonym oraz partnerom biznesowym w celach marketingowych lub przesyłać użytkownikowi informacje o produktach i usługach innych podmiotów. Firma C&W lub jej partnerzy biznesowi mogą kontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio lub poprzez agentów listownie, telefonicznie, faksem, e-mailem, SMS-em lub korzystając z innej usługi przesyłania wiadomości elektronicznych w związku z ofertami produktów i usług lub informacjami, które mogą zainteresować użytkownika. Przekazując firmie C&W numer faksu, numery telefonów lub adres e-mail użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim w tych celach za pomocą tych metod. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać informacji marketingowych od firmy C&W lub jej partnerów biznesowych, powinien poinformować firmę C&W o tym na formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym bądź skontaktować się z C&W korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Zgoda użytkownika oraz informacje innych osób

Przekazując firmie C&W informacje osobiste użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez C&W danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w powyższych celach. Użytkownik również wyraża zgodę na przekazywanie swych informacji w powyższych celach i w razie konieczności firmie C&W lub jej usługodawcom w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach lub jurysdykcjach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jak kraj zamieszkania lub siedziby użytkownika. W przypadku przekazania tych informacji usługodawcom zewnętrznym firma C&W lub jej usługodawcy zewnętrzni - o ile to stosowne - zawrą umowę w celu zapewnienia ochrony informacji użytkownika. W razie przekazania przez użytkownika firmie C&W informacji o innej osobie użytkownik potwierdza, że został ustanowiony przez tę osobę do działania na jej rzecz, wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym danych wrażliwych, oraz że użytkownik poinformował ją o firmie C&W i celach (określonych powyżej), dla których jej dane osobowe będą przetwarzane. Podczas pierwszego kontaktu z tą osobą firma C&W może poinformować ją o źródle informacji o niej.

Ochrona informacji użytkownika

W celu ochrony informacji użytkownika firma C&W korzysta z bezpiecznego serwera oraz technologii kodowania Secure Socket Layers (SSL). Jednak zważywszy na elektroniczny charakter internetu użytkownik korzystający z niniejszej Witryny Internetowej akceptuje związane z tym nieodłączne ryzyko, w tym między innymi ryzyko przechwycenia, nieuprawnionego dostępu, ryzyko zniekształcenia, a także ryzyko wirusów i innych szkodliwych narzędzi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma C&W udostępnia odnośniki do innych witryn internetowych, ale nie ponosi odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności tych witryn, ani za sposób traktowania informacji o ich użytkownikach. W szczególności, o ile nie określono inaczej, firma C&W nie jest agentem operatorów tych stron internetowych lub reklamodawców, ani nie jest uprawniona do składania oświadczeń w ich imieniu. Użytkownik powinien zapoznać się z praktykami w zakresie prywatności tych osób trzecich.

Hasła

Aby zapewnić użytkownikowi bardziej zindywidualizowane usługi, firma C&W może poprosić użytkownika o utworzenie jednego lub większej liczby haseł umożliwiających dostęp do niektórych usług lub części Witryny Internetowej firmy C&W lub witryny (witryn) innych dostawców, których produkty lub usługi są dostępne dla użytkownika dzięki odnośnikowi z Witryny Internetowej firmy C&W. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę i korzystanie z każdego utworzonego hasła.

Aktualizacje

Polityka Prywatności firmy C&W może być okresowo aktualizowana. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany na Witrynie Internetowej firmy C&W zostanie umieszczony komunikat wraz z uaktualnioną Polityką Prywatności.

Rezygnacja z subskrypcji i zmiana preferencji dotyczących otrzymywania wiadomości

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od firmy Cushman & Wakefield wiadomości e-mail, prosimy zalogować się na swoje konto w C&W w celu zmiany preferencji dotyczących otrzymywania wiadomości lub rezygnacji z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości. W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania informacji dotyczących konta prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: web.manager@cushwake.com.